Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 WE WROCŁAWIU

Rozdział I                                        Postanowienia ogólne

§1.

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Rada reprezentuje ogół rodziców.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
 4. Rada Rodziców liczy dokładnie tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 5. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.

§ 2.

1. Rada w szczególności współpracuje z:

–   Dyrektorem Szkoły,

–   Radą Pedagogiczną,

–   Samorządem Uczniowskim,

–   Kuratorium Oświaty,

–   Szkolnymi organizacjami społecznymi zrzeszającymi nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły,

–   Innymi organizacjami (np. Forum Rodziców Szkół Podstawowych

2. Rada może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, między innymi:

–       organizacji pracy szkoły,

–       doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego,

–       uzupełniania bazy materialnej szkoły,

–       poprawy warunków bytowych uczniów.

3. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym.
4. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

Rozdział II                                       Wybory do Rady

§ 3.

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
 2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach przez jednego rodzica.
 5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 6. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebrani rodzice nie postanowili inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 7. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału, na jego miejsce powoływany jest do Rady Rodziców członek danej Rady Oddziału, który otrzymał drugą, co do wielkości liczbę głosów podczas wyborów do Rady Oddziałowej, chyba, że rodzice z danego oddziału postanowią inaczej.
 8. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie Przewodniczący Rady Rodziców lub Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców lub Sekretarz Rady Rodziców lub Skarbnik Rady Rodziców lub członek Komisji Rewizyjne, po uzupełnieniu do pełnego składu Rady Rodziców wg. pkt. 7., zarządza się wybory uzupełniające na w/w wakaty.

Rozdział III                                      Władze Rady

§ 4.

 1. Rada wybiera ze swojego grona prezydium, w skład, którego wchodzą przynajmniej: Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego Rady, Sekretarz Rady, Skarbnik Rady.
 2. Osoby pełniące funkcje mogą być z nich odwołane przed upływem kadencji, jeżeli Rada tak postanowi.
 3. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 5.

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
 5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonanego nadzoru.

Rozdział IV                                     Posiedzenia Rady

§ 6.

 1. Plenarne posiedzenie Rady jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w  roku.

§ 7.

 1. Prezydium Rady obraduje nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, na wniosek Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy co najmniej 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu uczniowskiego.

§ 8.

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są protokołowane i sporządzana jest lista obecności.

Rozdział V                                       Podejmowanie uchwał

§ 9.

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. Na wniosek członków Rady głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.

§ 10.

 1. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 11.

 1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

Rozdział VI                                     Prawa i obowiązki członków Rady

§ 12.

1. Członkowie mają prawo:

–       dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

–       wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

–       głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady

Rozdział VII                                    Ramowy plan pracy Rady Rodziców

§ 13.

1. Do zadań Rad Oddziałowych należy między innymi:

–       współpraca z wychowawcą przy organizowaniu życia oddziału (wyjścia do teatru, kina, wycieczki, zabawy),

–       przekazywanie opinii i uwag odnośnie poziomu dydaktycznego, wychowawczego i innych problemów Prezydium Rady,

–       przekazywanie informacji i uchwał podjętych przez Radę do poszczególnych oddziałów,

–       zbieranie składek na rzecz oddziału i szkoły.

2. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy:

–       opracowywanie planu działania bieżącego i perspektywicznego,

–       opracowywanie planu finansowego (preliminarza), najlepiej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

–       powiadamianie o terminie zebrań Rady,

–       koordynacja Rad Oddziałowych,

–       opiniowanie planu finansowego szkoły,

–       opracowywanie projektu lub zmian w Regulaminie Rady Rodziców,

–       opiniowanie Statutu szkoły,

–       uczestniczenie w pracach komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły.

Rozdział VIII                                               Fundusze Rady

§ 14.

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
 2. Wysokość składki rocznej ustalana jest corocznie przez Radę Rodziców. W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza z rodziny więcej niż jedno dziecko, to składka jest rozłożona równomiernie na każde z nich.

§ 15.

 1. Szczegółowe zasady wydawania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

§ 16.

 1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać w pierwszej kolejności:

–       Dyrektor,

–       Rada Pedagogiczna,

–       Samorząd Uczniowski.

§ 17.

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rady dysponują dwie osoby: Przewodniczący i Skarbnik.
 3. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie Rady Rada może wyznaczyć inne osoby z Rady zachowując reprezentację przynajmniej dwuosobową.

Rozdział IX                                     Postanowienia końcowe

§ 18.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wrocław, dnia 24 września 2010r.

Comments are closed.